Sakrament małżeństwa

Informacje dla narzeczonych
2023 | Aktualności

Informacje dla narzeczonych

Rejestracja na kursy przedmałżeńskie w Diecezji Sosnowieckiej odbywa się poprzez formularz dostępny na stronie: www.narzeczeni.sosnowiec.pl Prosimy, by każdy z narzeczonych rejestrował się osobno. Ważne jest, jeśli to możliwe, by oboje narzeczeni, jako para uczestniczyli w tym samym kursie. Przygotowanie do małżeństwa poza spotkaniem z duszpasterzem w kancelarii parafialnej obejmuje nauki wspólne oraz 2 spotkania indywidulane z doradcą życia rodzinnego. Koszt

Sakrament Małżeństwa udzielany jest najczęściej w soboty w godzinach popołudniowych.
Miejscem załatwiania spraw przedślubnych jest parafia narzeczonej lub narzeczonego.
Narzeczeni co najmniej 3 miesiące przed planowanym terminem zawarcia małżeństwa zgłaszają się do kancelarii parafialnej celem ustalenia terminu spisania protokołu przedślubnego i wypełnienia innych formalności.
Spisanie protokołu przedślubnego jest zasadniczą czynnością w formalnym przygotowaniu do małżeństwa.

Do jego spisania potrzebne są:

 • metryka chrztu do sakramentu małżeństwa (dla osób ochrzczonych poza naszą parafią). Metryka jest ważna 3 miesiące od daty wydania. Na metryce powinno być potwierdzenie przyjęcia bierzmowania (jeśli nie ma, należy uzyskać stosowne zaświadczenie w parafii bierzmowania),
 • dowody osobiste narzeczonych,
 • zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa – wydane przez USC (należy przynieść wszystkie trzy egzemplarze). Termin ważności zaświadczenia (jest ważne dokładnie przez 3 miesiące od daty wystawienia) musi obejmować datę ślubu,
 • indeksy katechizacji (ew. świadectwa szkolne z oceną z religii z ostatniej klasy szkoły ponadpodstawowej),
 • wdowcy – metrykę zgonu współmałżonka.

Zapowiedzi głoszone są przez wywieszenie w gablocie w parafii i narzeczonego i narzeczonej. Podstawą do głoszenia zapowiedzi jest protokół przedślubny i pismo, które otrzymuje się dla drugiej parafii w miejscu spisania tegoż protokołu. Pismo to należy jak najszybciej dostarczyć do właściwej parafii, a po wygłoszeniu zapowiedzi odebrać zaświadczenie wygłoszenia i przekazać do parafii, w której został spisany protokół przedślubny.

W ramach przygotowania do małżeństwa narzeczeni:

 • odbywają rozmowy w poradni rodzinnej,
 • narzeczeni odbywają dwie spowiedzi przedślubne: pierwsza na początku przygotowań, druga w przeddzień ślubu,
 • na początku ostatniego tygodnia przed ślubem zgłaszają się do kancelarii na rozmowę z duszpasterzem i przynoszą jeśli nie uczynili tego wcześniej:
  • zaświadczenie o wygłoszonych zapowiedziach w innej parafii,
  • dane personalne świadków ślubu (imię, nazwisko, wiek oraz dokładny adres).

Przed Mszą św., w czasie której zostanie zawarty Sakrament Małżeństwa świadkowie dostarczają do zakrystii obrączki oraz kartki poświadczające przystąpienie do spowiedzi.
Narzeczeni wraz ze świadkami na 20 minut przed godziną ślubu wstawiają sie do kancelarii w celu podpisania stosownych dokumentów.

Ślub poza swoją parafią:

 • Protokół spisuje się w parafii narzeczonego lub narzeczonej lub za pisemną zgodą ks. proboszcza narzeczonego lub narzeczonej, w parafii gdzie będzie odbywał się ślub.
 • W wypadku, gdy protokół spisywany jest w parafii narzeczonego lub narzeczonej, a ślub odbywa się w innej parafii, wtedy potrzebna jest licencja do pobłogosławienia ślubu.
 • Czasem ślub odbywa się w kościele, który nie jest kościołem parafialnym, lecz np. zakonnym, wtedy licencja jest przekazywana od parafii spisującej protokół do parafii na terenie, której znajduje się ten kościół. I ta parafia dopiero wystawia licencję do tego kościoła.
 • Licencję między parafiami przenoszą zainteresowani narzeczeni. Wraz z licencją zabierają także 3 egzemplarze dokumentu z USC, stwierdzające stan wolny narzeczonych.
 • Jedno z narzeczonych jest osobą niewierzącą lub innego wyznania – należy skontaktować się z kancelarią parafialną i zasięgnąć informacji.
 • Ślub za granicą, ślub z obcokrajowcem – należy skontaktować się z ks. proboszczem narzeczonej lub narzeczonego i zasięgnąć informacji.
 • Ślub młodocianych (o tej sytuacji mówimy wtedy, gdy narzeczona ma więcej niż 16 lat, a mniej niż 18, narzeczony ma skończone 18 lat). Załatwianie zaczyna się od wystąpienia do sądu rodzinnego o wyrażenie zgody na zawarcie małżeństwa. Katechezy i spotkania w poradni obowiązują młodocianych tak samo, jak wszystkich innych narzeczonych.