Sakrament Chrztu

Niezbędne dokumenty:

  • wyciąg aktu urodzenia dziecka z USC,
  • dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska, wiek, adres.)
  • zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary.

Chrzestnym może być ten, kto:

  • jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy ich nie ma przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania,
  • ukończył 16 lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku,
  • jest wierzącym i praktykującym katolikiem, bierzmowanym oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić,
  • jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej,
  • nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest,
  • uczniowie szkół średnich – uczęszczający na katechizację.

Chrzestni nie będący naszymi parafianami zobowiązani są przedstawić zaświadczenie ze swojej parafii o możliwości pełnienia tej godności. Świecę i Białą Szatę do sakramentu rodzice załatwiają we własnym zakresie. W dniu uroczystości prosimy o przybycie przynajmniej 15 minut przed rozpoczęciem Mszy św.

Rodzice i chrzestni powinni w czasie chrztu dziecka przystąpić do Komunii świętej.

Po zakończonej Mszy świętej rodzice dziecka i rodzice chrzestni przechodzą do zakrystii celem podpisania stosownych dokumentów.

Katechezy chrzcielne dla rodziców i chrzestnych odbywają się w terminie uzgodnionym z rodzicami dziecka przed udzieleniem sakramentu chrztu.